Ochrona danych

Ochrona prywatności użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Dlatego we wszystkich operacjach przetwarzania danych (np. gromadzenia, przetwarzania i przesyłania) postępujemy zgodnie z ustawowymi przepisami europejskiego i niemieckiego prawa o ochronie danych.

Poniższe oświadczenie zawiera przegląd tego, jakie dane użytkownika są gromadzone na naszych stronach internetowych, w jaki sposób dane te są wykorzystywane i przekazywane, w jaki sposób użytkownik może uzyskać informacje na temat przekazanych nam informacji oraz jakie środki bezpieczeństwa podejmujemy w celu ochrony danych użytkownika.

1. kto jest osobą kontaktową (administratorem danych) w sprawach dotyczących ochrony danych?

Administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych dla wszystkich procesów przetwarzania danych przeprowadzanych za pośrednictwem naszych stron internetowych jest

Brückner-Werke KG, Wendenstrasse 4,  20097 Hamburg, bruecknerwerke (at) bwhh.de, telefon +49–40-23 73 08 01,
Faks +49–40-23 73 08 88

Zgodnie z wymogami prawnymi

Pani
Prawnik Ilka Barth
Holstenwall 10
20355 Hamburg
ochrona danych (at) bwhh.de
jako inspektorów ochrony danych w naszej firmie.

Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych i dochodzenia praw osób, których dane dotyczą (patrz sekcja 6), należy kierować do naszego inspektora ochrony danych.

2. Jakich danych potrzebujemy, aby korzystać z naszych stron internetowych? Jakie dane są gromadzone i przechowywane podczas korzystania z witryny?

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (“osoby, której dane dotyczą”), takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, dane bankowe i adres IP.

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie wyłącznie za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią przypadki, w których uzyskanie uprzedniej zgody nie jest możliwe z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo.

Dane użytkowania
Podczas korzystania z naszej strony internetowej rejestrowane są następujące dane, których przechowywanie służy wyłącznie wewnętrznym celom systemowym i statystycznym, tzw. dane dotyczące użytkowania:

Informacje o typie i wersji używanej przeglądarki
System operacyjny użytkownika
Dostawca usług internetowych użytkownika
Adres IP użytkownika
Data i godzina dostępu
Strony internetowe, z których system użytkownika uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej
Strony internetowe, do których system użytkownika uzyskuje dostęp za pośrednictwem naszej strony internetowej
Pliki dziennika zawierają adresy IP lub inne dane, które umożliwiają przypisanie do użytkownika. Może to mieć miejsce na przykład w przypadku, gdy link do strony internetowej, z której użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej lub link do strony internetowej, na którą przełącza się użytkownik, zawiera dane osobowe.

Dane te są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Dane są przechowywane w plikach dziennika w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Dane są również wykorzystywane do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście dane nie są analizowane do celów marketingowych.

Cele te stanowią również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych do wyciągania wniosków na temat osoby użytkownika.

Dane są usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępnienia strony internetowej ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej sesji.

Jeśli dane są przechowywane w plikach dziennika, ma to miejsce najpóźniej po siedmiu dniach. Przechowywanie po upływie tego okresu jest możliwe. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub anonimizowane, aby uniemożliwić identyfikację klienta uzyskującego dostęp.

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do działania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości wyrażenia sprzeciwu.

Używamy również plików cookie i usług analitycznych podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w punkcie 5 niniejszej polityki prywatności.

Skontaktuj się z nami
Użytkownik może skontaktować się z nami za pośrednictwem podanego adresu e‑mail. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przesłane wraz z wiadomością e‑mail będą przechowywane.

Będziemy wykorzystywać dane użytkownika wyłącznie w celu przetworzenia jego wniosku i możemy skontaktować się z nim w tym celu, korzystając z podanych danych kontaktowych. Dane te nie będą wykorzystywane do celów reklamowych ani przekazywane stronom trzecim.

Przetwarzanie danych w celu rejestracji odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO na podstawie dobrowolnej zgody użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e‑mail jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli kontakt e‑mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanej do nas wiadomości e‑mail służy nam wyłącznie do obsługi kontaktu. Stanowi to również niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

Dane są usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych przesyłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej konwersacji z użytkownikiem. Rozmowa zostaje zakończona, gdy z okoliczności można wywnioskować, że dana kwestia została ostatecznie wyjaśniona.

Użytkownik ma możliwość odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.

W takim przypadku wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu z nami zostaną usunięte.

3. w jaki sposób moje dane będą wykorzystywane i ewentualnie przekazywane osobom trzecim oraz w jakim celu?

Podane przez użytkownika dane osobowe wykorzystujemy w celu udzielania odpowiedzi na zapytania, przetwarzania zamówień w naszym sklepie internetowym oraz w celu udzielania porad przez naszych przedstawicieli handlowych i kontaktowania się z użytkownikiem drogą elektroniczną. Dane użytkownika wykorzystujemy wyłącznie w celu sprawdzenia jego zdolności kredytowej, jeśli dokonujemy płatności z góry za zamówienie, np. w przypadku zamówienia na konto. (Ogólna kontrola zdolności kredytowej bez zgody osoby zainteresowanej byłaby niedozwolona! Zainteresowanie użytkownika informacjami na temat zdolności kredytowej kupującego miałoby pierwszeństwo tylko w przypadku płatności z góry).

Dane osobowe użytkownika będą przekazywane, sprzedawane lub w inny sposób przekazywane stronom trzecim tylko wtedy, gdy przekazanie jest niezbędne do celów realizacji umowy lub do celów rozliczeniowych lub do pobrania płatności zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO lub jeśli użytkownik wyraźnie wyraził na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. Ponadto jesteśmy uprawnieni do przekazywania danych osobowych do celów windykacji należności zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO i zastrzegamy sobie prawo do wymiany danych z organizacjami ochrony gospodarki (np. Schufa); oczywiście tylko wtedy, gdy spełnione są wymogi prawne.

Ujawnienie w przypadkach nakazanych przez prawo
Zwracamy uwagę, że jesteśmy uprawnieni do przekazywania informacji o danych w indywidualnych przypadkach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO na polecenie właściwego organu, o ile jest to konieczne do celów postępowania karnego, w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu przez organy policyjne krajów związkowych, w celu wypełnienia zadań prawnych federalnych i krajowych organów ochrony konstytucji, Federalnej Służby Wywiadowczej lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub w celu egzekwowania praw własności intelektualnej.

4. jakie środki bezpieczeństwa podjęliśmy w celu ochrony danych użytkownika?

Podjęliśmy szereg środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych w odpowiednim zakresie i w odpowiedni sposób.

Nasze bazy danych są chronione za pomocą środków fizycznych, technicznych i proceduralnych, które ograniczają dostęp do informacji do specjalnie upoważnionych osób zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Nasz system informatyczny znajduje się za zaporą programową, aby uniemożliwić dostęp z innych sieci podłączonych do Internetu. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie pracownicy, którzy potrzebują tych informacji do wykonania określonego zadania. Nasi pracownicy są przeszkoleni w zakresie praktyk bezpieczeństwa i prywatności.

Nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Podczas korzystania z naszej strony internetowej na komputerze użytkownika zapisywany jest plik cookie. Co to oznacza?

Na naszych stronach internetowych używamy tak zwanych plików cookie. Pliki cookie to niewielkie ilości danych w postaci informacji tekstowych, które serwer internetowy wysyła do przeglądarki użytkownika. Są one przechowywane wyłącznie na dysku twardym użytkownika. Pliki cookie mogą być odczytywane wyłącznie przez serwer, który je wcześniej zapisał, i otrzymują informacje o tym, co i kiedy użytkownik przeglądał na stronie internetowej. Same pliki cookie identyfikują jedynie adres IP komputera użytkownika i nie przechowują żadnych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko. Dane przechowywane w plikach cookie nie są powiązane z danymi osobowymi użytkownika (imię i nazwisko, adres itp.).

Pliki cookie nie powodują żadnych szkód na urządzeniu końcowym, ponieważ nie zawierają wirusów, trojanów ani złośliwego oprogramowania.

Używamy plików cookie, aby uczynić naszą witrynę bardziej przyjazną dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby przeglądarka uzyskująca dostęp mogła zostać zidentyfikowana nawet po zmianie strony.

Następujące dane są przechowywane i przesyłane w plikach cookie:

Identyfikator sesji,
Język,
Zebrane w ten sposób dane użytkownika są pseudonimizowane za pomocą środków technicznych. W związku z tym nie jest już możliwe przypisanie danych do użytkownika uzyskującego dostęp. Dane nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Użytkownik może sam zdecydować, czy chce akceptować pliki cookie. Zmieniając ustawienia przeglądarki (zazwyczaj dostępne w menu “Opcje” lub “Ustawienia”), użytkownik może zaakceptować wszystkie pliki cookie, otrzymywać informacje o ich ustawieniu lub odrzucić wszystkie pliki cookie.

Zapisane pliki cookie

Strona internetowa:
“a2d780e777c8e9d5c53cc3879ffc6da2” służy do identyfikacji sesji; Czas przechowywania: Sesja
“743c76ffd5b24a503b4370e5c236bb36” służy do identyfikacji sesji; Czas przechowywania: Sesja

6. prawa osób, których dane dotyczą

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane, jesteś osobą, której dane dotyczą w rozumieniu RODO i przysługują Ci następujące prawa wobec administratora:

Informacje
Zgodnie z art. 15 RODO użytkownik ma prawo zażądać informacji o przetwarzanych przez nas jego danych osobowych. W szczególności możesz zażądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym Twoje dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnieniu prawa do złożenia skargi, pochodzeniu Twoich danych, jeśli nie zostały przez nas zebrane, oraz istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania i, w stosownych przypadkach, istotnych informacji o jego szczegółach.

Korekta, zakończenie
Zgodnie z art. 16 RODO użytkownik ma prawo zażądać natychmiastowej korekty nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas.

Anulowanie
Zgodnie z art. 17 RODO użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Ograniczenie
Zgodnie z art. 18 RODO użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli użytkownik kwestionuje prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik odmawia ich usunięcia, a my nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO.

Prawo do przenoszenia danych
Zgodnie z art. 20 RODO użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam przekazał, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub zażądać przekazania ich innemu administratorowi.

Cofnięcie
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną nam zgodę zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. W konsekwencji nie będziemy mogli w przyszłości kontynuować przetwarzania danych opartego na tej zgodzie.

Skarga
Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. Co do zasady, użytkownik może skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla jego zwykłego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy lub siedziby naszej firmy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
Użytkownik ma prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa. Nie ma to zastosowania, jeśli decyzja

jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między użytkownikiem a administratorem,
jest dozwolone na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które ustanawia również odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów użytkownika; lub
za wyraźną zgodą użytkownika.
Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a lub g i podjęto odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów użytkownika.

W przypadkach, o których mowa w (1) i (3), administrator danych wdraża odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów użytkownika, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji.

7. prawo do sprzeciwu

Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, o ile istnieją ku temu powody wynikające z jego szczególnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku użytkownik ma ogólne prawo do sprzeciwu, które zostanie przez nas wdrożone bez określania konkretnej sytuacji.

Aby skorzystać z prawa do anulowania lub sprzeciwu, wystarczy wysłać wiadomość e‑mail na adres bruecknerwerke (at) bwhh.de.

8. bezpieczeństwo danych

Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych użytkownika przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

9. zmiany w niniejszej polityce prywatności

Niniejsza polityka prywatności jest obecnie ważna i została ostatnio zaktualizowana w maju 2018 r.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych w razie potrzeby i bez wcześniejszego powiadomienia. Dlatego prosimy o regularne sprawdzanie tej strony pod kątem wszelkich zmian w niniejszej polityce prywatności.

Zmiana ustawień plików cookie