Nadruk

Brückner-Werke KG
Wendenstrasse 4
20097 Hamburg

Telefon: +49–40-23 73 08 01
Faks: +49–40-23 73 08 88

Sąd rejonowy w Hamburgu, HRA 48 802
Osobiście odpowiedzialni partnerzy:

Thomas Brückner, Farmgold-Vertriebs GmbH, Altendorf
(Dyrektorzy zarządzający: Thomas Brückner, Dr Karl-Ulrich Schellhaas
Sąd lokalny w Bambergu, HRB 1385)

Zdjęcia

Zdjęcia ludzi: Heike Günther // Zdjęcia jedzenia: Patrick Ladisch

Zastrzeżenie

Treść oferty online

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnionych informacji. Roszczenia wobec autora z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem dostarczonych informacji lub wykorzystaniem nieprawidłowych lub niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że istnieją dowody umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony autora. Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez uprzedniego powiadomienia lub do zaprzestania publikacji tymczasowo lub na stałe.

Odniesienia i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do zewnętrznych stron internetowych (“hiperłącza”), które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności autora, obowiązek odpowiedzialności wchodzi w życie tylko wtedy, gdy autor jest świadomy treści i byłoby technicznie możliwe i uzasadnione, aby uniemożliwić korzystanie z nich w przypadku nielegalnych treści. Autor niniejszym wyraźnie oświadcza, że w momencie tworzenia linków na stronach, do których prowadzą linki, nie były widoczne żadne nielegalne treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły wygląd, treść lub autorstwo stron, do których prowadzą linki. W związku z tym autor wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści wszystkich powiązanych stron, które zostały zmienione po utworzeniu linku. Oświadczenie to dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych na własnej stronie internetowej autora. Odpowiedzialność za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, spoczywa wyłącznie na dostawcy strony, do której następuje odniesienie, a nie na osobie, która jedynie odsyła do danej publikacji za pośrednictwem linków.

Prawo autorskie i prawo dotyczące etykietowania

Autor stara się przestrzegać praw autorskich do obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać obrazy, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty stworzone przez siebie lub korzystać z wolnych od licencji grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów. Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie znaku towarowego nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora należą wyłącznie do autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak wykresy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez zgody autora.

Ważność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której użytkownik został przekierowany. Jeśli sekcje lub poszczególne warunki niniejszego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub prawidłowe, fakt ten nie ma wpływu na treść lub ważność pozostałych części.

Koncepcja, projekt i rozwój

Lichtblick Digital GmbH, agencja cyfrowa w Hamburgu